Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ngày 08/3/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 262/KH-CQLTT về việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021.

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập và hướng dẫn công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường tại công văn số 198/TCQLTT-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2021. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tổ chức kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021 cho công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.

Nội dung Kế hoạch chỉ rõ người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trong đợt kê khai này; hướng dẫn việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Mỗi người có nghĩa vụ kê khai phải nộp 02 bản gốc và bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của công chức được niêm yết công khai trên Bảng tin tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên trong thời gian 15 ngày theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Dự kiến theo kế hoạch việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu sẽ được hoàn thành vào ngày 26/3/2021.

Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây: /kehoachkekhaicongkhaitaisanthunhaplandau/

 

Phòng TCHC, Cục QLTT Hưng Yên