Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 3421/QĐ-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Quyết định số 349/QĐ-TCQLTT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-CQLTT về công tác công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021với mục đích để ra nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3421/QĐ-BCT ngày 22/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Quyết định số 349/QĐ-TCQLTT ngày 18/01/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân

Kế hoạch số 228/KH-CQLTT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên xem chi tiết /documents/38222/19688846/KH+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+ph%E1%BB%95+bi%E1%BA%BFn+GDPL+n%C4%83m+2021.pdf/dd0d002a-4634-4074-988f-d58fe8db4b7d

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục QLTT Hưng Yên