Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Bộ Công Thương được ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 của Tổng cục Quản lý thị trường được ban hành kèm theo Quyết định số 857/QĐ-TCQLTT ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên đã ký ban hành Kế hoạch số 348/KH-CQLTT về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 với mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 142/QĐ-BCT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021; triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, triển khai các Nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng Quản lý thị trường.

            Kế hoạch số 348/KH-CQLTT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yênvề hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 đặt ra yêu cầu đó là: Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; thông tin pháp lý chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp

Kế hoạch số 348/KH-CQLTT ngày 31 tháng 3 năm 2021của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên /KH348 hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ/.pdf/

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục QLTT Hưng Yên